Hoop en vrees, bij een droom die uitkomt.

20220727_125129[1]

Onze droom 

Als gezin, met drie kinderen, zes maanden op avontuur.

Cis en ik hadden als jonge twintigers heel veel aan interculturele uitwisseling.

Buitenlandse stages in Spanje en Roemenië, vrijwilligerswerk in Peru en Ecuador. Los van elkaar, in de tijd voor we kinderen hadden sprak die manier van reizen ons heel erg aan. Het was altijd een gemeenschappelijke droom om onze kinderen ook op die manier van andere werelden te laten proeven. Hun weerbaarheid als mens te stimuleren, hun vizier nog meer open te zetten en het vertrouwen in zichzelf en de wereld te sterken.

Via de school van de kinderen leerden we Inge en Juan kennen, een Belgisch-Ecuadoriaans koppel. Inge kent Even Iets Anders al een hele tijd en weet wie wij zijn en waar we voor staan. Omdat we beiden Spaans spreken, kwam het al snel tot gesprekken over een mogelijke uitwisseling met haar project. Sinds 2015 hebben zij een slow-living community in Ecuador. Een prachtig, inspirerend co-living project op een verbluffende plek aan de kust waar je langdurig kan verblijven en online werken. In de periode dat zij jaarlijks in België verblijven, hebben ze iemand nodig om de coördinatie op te nemen samen met de lokale familie. Een handige Harry met interculturele ervaring, die een mondje Spaans spreekt is de ideale kandidaat.      Cis = Harry en zo zagen we onze droom onverwacht snel in vervulling gaan.

Op 13 september, onze trouwdatum sinds 2014, gaan we er op uit.

 

Onze vrees

Als een droom werkelijkheid wordt, is het geen droom meer.

De realiteit sijpelt binnen.

Hoe zullen de kinderen reageren op zo een ingrijpende verandering?

Wat als we zelf een heftige cultuurschok beleven?

Hoe pakken we het aan met de drie verschillende scholen?

Wat met ons eigen huis?

Hoe regelen we ons werk?

Waar halen we de financiën?

Wat met onze dieren?

Zal het ons daar bevallen?

Zullen we belangrijke familiemomenten missen?

Verliezen we er vrienden aan?

Zullen de kinderen de draad kunnen oppikken op school?

Wat met muggen, vaccinaties en verzekeringen?

Fomo voor de ratrace. Een gevoel van er niet meer bij te horen overvalt ons. Een angst voor de ruimte, rust en het stil vallen.

Hoe vreemd is dat? Hoe verslavend is dat gekende haasten toch?!

Zal de keuze voor dit avontuur Even Iets Anders in gevaar brengen? Zal alle inzet van de voorbije acht jaar verloren gaan? Hoe kunnen we deze ervaring zinvol inzetten voor andere gezinnen?

Hoe maken we die kruisbestuiving mogelijk?

 

Onze hoop

Hopelijk brengt het ons als gezin dichter bij elkaar. Hopelijk doen onze kinderen ervaringen op die hen helpen hun toekomstige kansen te nemen. We hopen dat ze Spaans leren en dat hun motivatie voor studies en persoonlijke ontwikkeling spontaan geboost wordt. We hopen alle vijf te winnen aan durf om onze unieke weg moeiteloos verder te zetten. Én bovenal hopen we dat Ecuador genoeg vertraging brengt dat we die nadien thuis ook kunnen vasthouden.

Hopelijk kunnen we helder beschrijven hoe deze levenservaring de gezinsondersteuning verrijkt voor de deelnemers. Gaandeweg zouden we de expertise van Cis een gepaste plek willen geven in ons aanbod. De manier waarop we deze sprong hebben voorbereid, op de verschillende vlakken van ons leven, van ouderschap tot mindset, communicatie, financieën, behuizing, verbouwing, enz… Ons verhaal kenbaar maken daar waar het anderen kan inspireren voor hun dromen.

Wat boeit jou het meest?

 

Onze droom + vrees + hoop = ONLINE gezinscoaching en ONLINE loopbaancoaching

Zo zijn er ondertussen drie online trajecten lopende, met mooie resultaten. Over het internet een vertrouwensband scheppen, om het te hebben over wat telt voor jouw gezin en/of loopbaan, is mogelijk. We maken het rustig en gezellig, elk op onze plek en ontmoeten elkaar in een videocall. Of we plannen een telefonisch gesprek en tijdens het wandelen in de natuur hebben een inspirerende babbel. Zelfs een verbindende, creatieve workshop met de kinderen kan ik faciliteren op afstand. Het blijft een traject op maat van jullie noden in het ouderschap en voor je loopbaan.

Online kunnen we een grotere regio bereiken. Liefst onafhankelijk van sociale media. Mond aan mond, is de beste manier. Deelnemers die ons via een gemeenschappelijke vertrouwenspersoon bereiken, gaan meestal voor hun Even Iets Anders-traject, omdat er al een zekere connectie is.

Ken jij nog dromers op zoek naar inspiratie voor gezin of loopbaan?

Bij deze, een leuke gelegenheid om hen er bij te betrekken.

Zij kunnen hun mailadres opgeven onderaan dit bericht.

Knikkende-knieën-liefs,

Cis en Soof

P.S. benieuwd waar we heen gaan? Zie Punta La Barca 

–> Wil je verder onze blogs volgen? – Laat je emailadres hier onder na en ontvang de nieuwsbrief…

Hasta Luego!

Our dream

As a family, with three children, six months on an adventure.

Cis and I had a lot of intercultural exchange as young twenty-somethings.

Foreign internships in Spain and Romania, volunteering in Peru and Ecuador. Separately, in the time before we had children, that way of travelling appealed to us a lot. It was always a common dream to give our children a taste of other worlds in that way too. To stimulate their resilience as human beings, open their sights even more and strengthen their confidence in themselves and the world.

Through the children’s school, we got to know Inge and Juan, a Belgian-Ecuadorian couple. Inge has known Even Iets Anders for a long time and knows who we are and what we stand for. Since we both speak Spanish, conversations soon ensued about a possible exchange with her project. Since 2015, they have been running a slow-living community in Ecuador. A beautiful, inspiring co-living project in a stunning place on the coast where you can stay for a long time and work online. During their annual stay in Belgium, they need someone to coordinate with the local family. A handy Harry with intercultural experience who speaks a mouthful of Spanish is the ideal candidate. Cis = Harry and so we saw our dream come true unexpectedly quickly.

On 13 September, our wedding date since 2014, we set off.

 

Our fears

When a dream becomes a reality, it is no longer a dream.

Reality seeps in.

How will the children react to such a drastic change?

What if we experience intense culture shock ourselves?

How do we deal with the three different schools?

What about our own homes?

How do we arrange our work?

Where will we get the finances?

What about our animals?

Will we like it there?

Will we miss important family moments?

Will we lose friends to it?

Will the children be able to pick up the thread at school?

What about mosquitoes, vaccinations and insurance?

Fomo for the rat race. A sense of no longer belonging overwhelms us. A fear of space, tranquillity and falling silent.

How strange is that? How addictive is that familiar rush anyway!

Will choosing this adventure jeopardise our business, Even Iets Anders? Will all the efforts of the past eight years be lost? How can we use this experience meaningfully for other families?

How do we make this cross-pollination possible?

 

Our hopes

Hopefully it will bring us closer together as a family. Hopefully our children will gain experiences that will help them take their future opportunities. We hope they learn Spanish and that their motivation for studies and personal development is spontaneously boosted. All five of us hope to gain courage to pursue our unique path effortlessly. And above all, we hope that Ecuador brings enough slowing down that we can keep it at home afterwards.

Hopefully we can clearly describe how this life experience enriches family support for the participants. Gradually, we would like to give Cis’ expertise an appropriate place in our offer. The way we prepared for this leap, in the different areas of our lives, from parenting to mindset, communication, finances, housing, remodelling, etc…. Making our story known where it can inspire others for their dreams.

What fascinates you the most?

 

Our dream + fear + hope = ONLINE family coaching and ONLINE career coaching

Online sessions show great results. Creating a bond of trust over the internet, to talk about what matters most to your family and/or career, is possible. We make it quiet and cosy, each at our place and meet in a video call. Or we schedule a phone call and while walking in nature have an inspiring chat. Even a connecting, creative workshop with the children I can facilitate remotely. It remains a journey tailored to your needs in parenting and for your career.

Online, we can reach a larger region. Preferably independent of social media. Word of mouth, is the best way. Participants who reach us through a common confidant usually go for their Even Iets Anders trajectory, because there is already a certain connection.

Do you know any dreamers looking for family or career inspiration?

Herewith, a nice opportunity to get them involved.

They can submit their email address at the bottom of this post.

Nodding-knees-love,

Cis and Soof

P.S. Wondering where we are going? See Punta La Barca

 

Sofie