Je bent mooi zoals je bent.

20240217_160627
 

Englisch version, see below please! 

Hallo,

Je bent mooi zoals je bent.

Bij het reizen stonden we heel spontaan open voor de mensen.
We luisterden en we keken hoe zij leven, hoe ze er over denken en wat ze belangrijk vinden.
Het komt binnen en we plaatsen het in onze kaders maar het is heel duidelijk dat de eigen interpretatie, het eigen oordeel niet echt van belang is. We zijn zodanig verschillend, dat het niet uit maakt.

Het verschil kan gewoon zachtjes binnen komen als inspiratie. Het hoeft niet meteen een waardeoordeel te zijn over hoe ik het doe of denk of verkies… we hoeven ons niet aan te passen. We hoeven het onze niet meteen in vraag te stellen want we zijn toch zó verschillend.

Die openheid en aanvaarding die we ervaren hebben, willen we thuis, onder ons, in de kleinere verschillen ook blijven toepassen. Blijven leven. Blijven oefenen.

Luisteren.
Echt luisteren.

Dingen naast elkaar kunnen leggen.
En kruisbestuiven als gewenst.
Verschillend mogen zijn.
Oprecht geïnteresseerd in de verschillen en de verrijking ervan voor alle betrokkenen.

De ander niet willen veranderen.
Niet hoeven (over)aanpassen. Zelf, mogen zijn.

Reizen is trainen om naar mensen te luisteren, te kijken en het mooie te zien.
Onvoorwaardelijke aanvaarding.

Aanvaard worden zoals je bent.
Gezien worden in je inspanning.
Dat doet ons deugd om met het leven om te gaan.
Daar leggen wij ons graag elke dag op toe. Thuis en in ons werk.

Samen gaat dat beter.

Welkom,

Voor jouw Gezinsondersteuning op maat, Feestmomenten, Loopbaan of Vakantieactiviteiten.

Cis en Sofie


Hello,

You are beautiful just the way you are.

When traveling, we were very spontaneously open to people. We listened and we watched how they live, how they think about it and what they think is important. It comes in and we place it in our frames but it’s very clear that one’s own interpretation, one’s own judgment doesn’t really matter. We are so different that it doesn’t matter.

The difference can just come in gently as inspiration. It doesn’t immediately have to be a value judgment of how I do or think or prefer…we don’t have to adjust. We don’t have to immediately question our own because we are SO different after all.

That openness and acceptance we have experienced, we want to continue to apply at home, among ourselves, in the smaller differences. Keep on living. Keep practicing.

Listening.

Really listening.

Being able to put things side by side.

And cross-pollinate as desired.

Being allowed to be different.

Sincerely interested in the differences and their enrichment for all involved.

Not wanting to change the other.

Not having to (over)adapt. Self, being allowed to be.

Traveling is training to listen to people, look and see the beautiful.

Unconditional acceptance.

Being accepted as you are.

Being seen in your effort.

That is what makes us glad to deal with life.

That’s what we like to apply ourselves to every day. At home and in our work.

Together it goes better!

 

Welcome, On- and offline…

For your Customized family support, Celebration moments, Career or Vacation activities.

Cis and Sofie

 

Sofie