Waarheen voor een sabbat?

IMG_4871

                                                                                                                                                                                                    *For English – scroll down!

Hoe wij de moeilijke keuze maakten… Waarheen voor een sabbat!?

Toen we in de laatste beslissingsfase nog eens grondig overwogen of dit het nu was…

  • Als we alles regelen voor… a once in a lifetime… is het dan wel dergelijke reis dat we willen maken?
  • Is het dan op deze manier dat we een sabbat vorm willen geven?
  • Is het dan naar Ecuador dat we willen gaan?
  • Door wat of wie laten we ons sturen om deze keuze te maken?
  • Is het werkelijk een kans? Of geeft het ons een uitweg in het omgaan met de grote overweldigende vrijheid?

 

Vragen die wij ons vaak stellen bij beslissingen die we maken:

Is een kans die passeert, werkelijk een kans? Of is het (opnieuw) een uitvlucht om langs de (kwetsbare) kern heen te gaan?

In onze zakelijke keuzes hebben we dat al vaker voor gehad. Andere projecten en samenwerkingen voorrang geven uit vrees of onzekerheid over ons eigen initiatief. Werkelijk durven focussen en met helderheid een persoonlijke keuze kenbaar maken legt een grote kwetsbaarheid bloot. Daar hebben we telkens weer moed voor te cultiveren. Onszelf en elkaar wakker te houden dat niet alle mooie kansen, werkelijk ons kansen zijn.

–> Als het mocht zijn dat je niet lang meer te leven hebt, stel vijf jaar, waar zou je keuze, energie en tijd dan naar uit gaan?

 

Goed, waarom dan, waarom nu, waarom naar daar?

Wel, het is de familiale omgeving waarin we ontvangen zullen worden die voor ons de doorslag geeft. We willen er graag even tussenuit,  op een andere plek gaan wonen. Met het gezin gaan integreren in een andere cultuur. Dat vraagt tijd ter plaatse. Zes maanden lijkt al een hele periode maar voor zo een ervaring is dat peanuts. Dat weten we uit onze vroegere interculturele ervaringen. Dus nu, dat we de kans hebben om van dag één in Ecuador ontvangen te worden door de familie van Juan, is in ons ogen een unieke waardevolle kans. Onmiddellijk in samenwerking zijn met de Spaanstalige locals is goud waard om de verschillende aspecten van onze droom te realiseren.

 

Van dichtbij een authentieke gezinscultuur mogen ervaren als levens-inspiratie

Je thuis mogen voelen bij iemand is goud waard, zéker voor kinderen. Ervaren dat er vele ‘thuizen’ bestaan over de hele wereld, brengt weerbaarheid, moed en een open blik…

–> Dat is ook wat we met de groeikampen trachten aan te bieden en telkens weer mogen getuigen hoe goed het de kinderen doet.

De eerste twee weken begin juli verliepen weer psychosociaal-rijkelijk. We staan telkens weer versteld van de sfeer, de groepsdynamiek en het zorgzame samenleven op zó jonge leeftijd. Het is een cultuur waar we ons met het gezin voor inzetten en het voelt vaak ook als iets ‘groters’ die in de lucht hangt. Is het de groene rustgevende omgeving? Is het de algemene sfeer van de plek en alle mensen die hier reeds gewoond hebben? Is het de achterban die we ondertussen hebben gekregen voor Even iets anders? …

Ouders vragen, hoe blijf je toch zo rustig bij alle twintig kinderen tegelijkertijd? Het is iets in mijn natuur. Het heeft veel te maken met de manier waarop ik zelf opgroeide. Onze kinderen hun flexibiliteit en weerbaarheid. Francis zijn hartelijke logistiek en aanmoedigende woorden. En de community die we hier zelf al hebben opgebouwd over de jaren heen. Betrouwbare collega’s, mijn mama als logistieke bijstand, verschillende collega’s in het werkveld die spontaan paraat staan voor onvoorziene omstandigheden.

Nu ik er zo bij stil sta, het community-leven kennen we eigenlijk wel.

 

Thuis mogen komen

Kinderen en ouders mogen thuis komen bij ons. In een familiale, huiselijke, niet-perfecte thuis waar een hoekske af is. ; )

Dat ervaren, dat thuiskomen, hoe het iets is dat we samen doen, maakt je ook alert dat het iets is dat we kunnen doen. Het is trouwens een vast thema in de reflectiegroepen met de kinderen op groeikamp.

‘Hoe doen we dat, ons zo goed voelen bij elkaar? Wie kan daar iets over vertellen? Wat doe je zelf? Wat zie je bij anderen?

Ons gezin, onze thuis als werkinstrument.

Zo lopen vele aspecten van ons leven ineen. Op regelmatige basis bespreken we bij ons thuis waar de grenzen, lasten en winsten voor ieder van ons liggen. We blijven de balans zorgzaam opmaken voor groot en klein.

Dat hebben we gemeenschappelijk met Puntalabarca– de co-living in Ecuador waar we naartoe gaan- Daar stellen ze ook als gezin en familie de deuren open voor bezoekers. Dat we er als gezin onze plek krijgen en dat onze vijf gezinsleden elk op hun eigen manier kunnen deelnemen in die samenleving, verkennen, integreren en Spaans leren dat is nu net wat wij zelf ook leuk vinden.

 

Thuis voelen over culturen heen

Je thuis voelen, is iets dat we samen doen. JUAN zet zich in om hier thuis te komen in onze Belgische cultuur. Hij wil graag vanaf september aan de slag als zelfstandig klusjesman en zal zo al doende de Vlaamse taal meer en meer onder de tong krijgen. Heb je klussen en zoek je een helpende hand, hier kan je meer lezen over zijn kunnen.

 

Ook online laat ik je graag thuis voelen met ONLINE gezinscoaching en ONLINE loopbaancoaching

Voel je je niet meer thuis in je job?

Nog niet thuis gekomen in je ouderschap?

Kom kennis maken en doe alsof je thuis bent.

Xxx Cis & Soof.

 

P.S. We inspireren graag zo veel mogelijk mensen! Deel je ons verhaal om het thuis-gevoel te verspreiden?

P.P.S Foto is ons dochter Mona in 2009 met een Peruaanse muts…

———————————————————————————————————————————

-For English-

 

How we made the difficult choice… Where to go for a Sabbath!?

When, in the final stages of decision making, we thoroughly reconsidered whether this was it now….

If we were arranging everything for… a once in a lifetime… is it then this kind of trip that we want to take?
Is it then in this way that we want to shape a Sabbath?
Is it then to Ecuador that we want to go?
By what or who are we letting ourselves be directed to make this choice?
Is it really an opportunity? Or does it give us a way out in dealing with the great overwhelming freedom?

Questions we often ask ourselves when making decisions:

Is an opportunity that passes really an opportunity? Or is it (again) a subterfuge to get past the (vulnerable) core?

In our business choices, we have faced this many times. Prioritizing other projects and collaborations out of fear or uncertainty about our own initiative. Truly daring to focus and communicate a personal choice with clarity exposes great vulnerability. We have to cultivate courage for that again and again. To keep ourselves and each other awake to the fact that not all beautiful opportunities are really our opportunities.

–> If it should be that you don’t have long to live, say five years, where would your choice, energy and time go?

Well, why then, why now, why go there?

Well, it is the family environment in which we will be received that is the deciding factor for us. We would like to get away, to live in another place. To integrate into another culture with the family. That requires time on site. Six months already seems a long time but for such an experience it is peanuts. We know that from our past cross-cultural experiences. So now, that we have the opportunity to be welcomed from day one in Ecuador by Juan’s family is, in our eyes, a uniquely valuable opportunity. Immediately being in partnership with the Spanish-speaking locals is golden to realize the different aspects of our dream.

 

Being able to experience an authentic family culture up close as a life inspiration

Feeling at home with someone is worth gold, especially for children. Experiencing that there are many homes around the world, brings resilience, courage and an open mind…

–> That is also what we try to offer with the growth camps and every time we can testify how much good it does the children.

The first two weeks of our groth-camp at home in early July again went psychosocially-rich. We are always amazed at the atmosphere, group dynamics and caring coexistence at such a young age. It is a culture that we are committed to with the family and it often feels like something “bigger” that is in the air. Is it the green calming environment? Is it the general atmosphere of the place and all the people who have already lived here? Is it the constituency we have since gained for Even something else? …

Parents ask, how do you still stay so calm with all twenty children at the same time? It’s something in my nature. It has a lot to do with the way I grew up myself. Our children’s flexibility and resilience. Francis’ warm logistics and encouraging words. And the community we have already built here ourselves over the years. Reliable colleagues, my mom as logistical assistance, several colleagues in the work field who spontaneously stand by for unforeseen circumstances.

Come to think of it, community life is something we actually know.

Being allowed to come home

Children and parents are allowed to come home to us. In a familial, homely, non-perfect home where a corner is off. ; )

Experiencing that, that coming home, how it’s something we do together, also makes you alert that it’s something we can do. By the way, it’s a regular theme in the reflection groups with the kids at growth camp.

‘How do we do that, feel so good about each other? Who can tell something about that? What do you do yourself? What do you see in others?

Our family, our home as a work tool.

This is how many aspects of our lives intertwine. On a regular basis at our home, we discuss where the limits, burdens and gains are for each of us. We continue to take stock caring for big and small.

We have that in common with Puntalabarca– the co-living in Ecuador where we go- There they also open the doors as a family and family to visitors. That we get our place there as a family and that our five family members can each in their own way participate in that society, explore, integrate and learn Spanish that is precisely what we ourselves enjoy.

 

Feeling at home across cultures

Feeling at home is something we do together. JUAN is committed to making our Belgian culture feel at home here. He would like to start working as a self-employed handyman in September and will learn the Flemish language as he goes along. If you have odd jobs and are looking for a helping hand, you can read more about his skills here.

 

Also online I like to make you feel at home with ONLINE family coaching and ONLINE career coaching.

Don’t feel at home in your job anymore?

Haven’t come home to your parenting yet?

Come meet me and make yourself at home!

xxx Cis & Soof

 

P.S. We love to inspire as many people as possible! Will you share our story to spread the feeling of home?

Sofie